همکارها

 

 

 
 

مزایای عضویت


انجمن صنایع افغانستان دارای شخصیت حکمی مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی جامعه صنعتی افغانستان میباشد که در همکاری با سایر ارگان های ذیربط فعالیت داشته و در جهت رشد و انکشاف بخش صنایع در کل اقتصاد و سکتور خصوصی در سطح ملی و بین المللی تلاش می نماید تا فعالیت های ، صنعتی به شمول صنایع دستی را در ساحه مربوطه فعالیت خویش انسجام و هماهنگ نماید.


مزایای عضویت :
انجمن خدمات مختلف را نظر به نوع عضویت به اعضای خود ارائه می نماید و در آینده مصمم است تا خدمات بیشتری را نیز به اعضای خویش ارائه نماید.

عضویت کتگوری A
کتگوری اول (عضویت A): این کتگوری از اعضای انجمن دارندۀ کارت عضویت A است ، علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری اول (عضویت B) و کتگوری دوم (عضویت C) ارائه می گردند، خدمات آتی نیز برای شان پیشکش می شود:

1. معرفی و سفارش کتبی این گروه از اعضاء غرض اخذ ویزه های تجارتی به سفارت خانه ها؛
2. زمینه سازی اشتراک این گروه از اعضاء به کنفرانس ها و نمایشگاه های تجارتی که توسط ادارات سازماندهی میگردد؛
3. معرفی این گروه از اعضاء به کنفرانس ها، سیمینارها، سمپوزیم ها و نمایشگاه های تجارتی که توسط نهاد های ذیربط ملی و بین المللی سازماندهی میگردد؛
4. معرفی و سفارش کتبی این گروه از اعضاء به بانک های دولتی و شخصی، مراجع قرضه دهنده و سایر شرکت های مالی برای اخذ قرضه؛

5. صدور کارت (A) وسایط نقلیه انجمن صنایع افغانستان برای این گروه از اعضاء؛
6. ارائه خدمات حقوقی، میانجی گری و حکمیت برای این گروه از اعضاء؛

7. صدور کارت عضویت A برای این گروه از اعضای انجمن.

عضویت کتگوری B
کتگوری دوم ( عضویت B): این کتگوری از اعضای انجمن دارندۀ کارت عضویت B است ،علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری C (عضویت عادی) ارائه می گردد، خدمات آتی نیز برای شان پیشکش می شود:
8. مدافعه از اعضاء از طریق صدور مکاتیب به ادارات دولتی و نهاد های ذیربط به منظور حل مشکلات شان؛
9. تکثیر معلومات شرکت های خارجی که خواهان سرمایه گذاری و ایجاد شرکت های مختلط در افغانستان هستند؛
10. معرفی و سفارش کتبی این گروه از اعضاء غرض اخذ ویزه های تجارتی به سفارتخانه ها؛
11. صدور سفارشنامه ها ازعضویت متقاضی غرض تصریح پروسۀ طی مراحل تجارتی و تصدیق از اسناد تجارتی شان؛
12. صدور کارت (B) وسایط نقلیه انجمن صنایع افغانستان برای این گروه از اعضاء
13. صدور کارت عضویت B به این گروه از اعضای انجمن.عضویت کتگوری C
این کتگوری از اعضای انجمن دارای عضویت عادی است و خدمات آتی برای شان ارائه می شود:
14. حق اشتراک و رای دهی این گروه از اعضا در مجمع عمومی انجمن صنایع افغانستان؛
.15درج معلومات شرکت عضو در دیتابیس معلومات انجمن؛
. 16 ملاقات این گروه از اعضا با هیت عامل انجمن جهت بررسی مشکلات و نیاز های شان؛
.17 رهنمایی شرکت های جدید التاسیس به سیستم صنعتی مدرن؛
18. صدور کارت عضویت عادی به این گروه از اعضای انجمن؛
 
 
 

پیام رئیس

عبدالجبار صافی

اعضاء و  فعالين جامعه صنعت کاران سکتور خصوصي کشور:

اسلام عليکم و رحمت الله و برکاته؛

از آن جایکه دهه گذشته در افغانستان یک صفحه جدید تاریخی بوده و کشور عزیز ما افغانستان در هر عرصه رشد قابل دید داشته.

ولی متاسفانه صنایع افغانستان به آن منوال که لازم بود رشد نکرده که در این قسمت نقش دولت برازنده تلقی میگردد.

صنایع ملی یکی از زیر بنا های مهم یک کشور به شمار رفته ، بایست که توجه خاص در این قسمت صورت بگیرد، همین صنایع است که رشد اقتصادی به بار می آورد، زمینه وسیع برای اشتغال افزای به بار آورده ، معضله بیکاری را از بین میبرد.

معلومات بیشتر

 

تمویل کننده

Copyright - 2017  AIA (Afghanistan Industrial Association) Host and Designed By www.ncp.af