همکارها

 

 

 
 

 

انجمن صنايع افغانستان براي دفاع ازحقوق حقه صنعتكاران واعضاي خويش  مطابق به احكام وقوانين وضعي كشور واساسنامه اين نهاد غرض حل  مشكلات  شر كتها فعاليت مينمايد .

همچنان درموارد عدم تطبيق قوانين ويا هم خلاف قانون اساسي كه حمايت وتشويق از صنايع ملي را  تذكر داده است عمل صورت ميگيرد درمورد نقض قوانين ويا هم عدم اجراي كارها وقوانين كه مربوط به حكومت ويا ادارات دولتي ومراجع زيربط مي باشند از حقوق صنعتكاران دفاع نموده دروضع وتعديل قوانين بخصوص درمورد وضع قوانين صنعتي و صنايع ملي كشور از حقوق صنعتكاران دفاع مينمايد وهمچنان معضلات بين اعضا وشركتها كه ناشي از كار وتوليد ، ماركيت ، كارگران وغيره ميشود واحيانآ بين ا عضاي اين نهاد رخ ميدهد و باعث بروز مشكلات بين دو ، سه ويا بيشتر ازاين شركتها  ميگردد ازطريق حكميت ، تعين كميته ثالث از طرف اين نهاد بعد از تدوير جلسه درمورد تصميم اتخاذ گرديده واعضاي كميته مؤظف براي حل مشكل با اشتراك جانبين به موضوع پرداخته وبعد از تدقيق وتوجه به مشكل از طرف كميسون متشكل از صنعتكاران وهيئت عامل اين نهاد فيصله بعمل مي آيد كه طرفين ويا جوانب قضيه مكلف به اجراي آن ميگردد .

به موارد كه از طرف انجمن صنايع افغانستان رسيده گي صورت ميگيرد قرار ذيل ميباشد :

برعلاوه حكميت بين اعضاي اين نهاد ،ارسال ومرسول مكاتيب به ادارات ومراجع مربوطه كه درمزايا ي عضويت اين نهاد دركته گوري هاي مختلف تذكر يافته صورت ميگيرد . مثلآ :

كته گوري اول : از اعضاي انجمن كه دار نده كارت A-  بوده خدمات اخذ ويزه تجارتي زمينه سازي اشتراك به كنفرانسها ونمايشگاه های ملي وبين المللي وهمچنان سفارش ومعرفي كتبي به بانكها ومراجع قرضه دهنده تهيه كارت A- وسايط نقليه وساير خدمات حقوقي شامل خدمات انجمن صنايع افغانستان بوده و به اعضای انجمن خدمات مذکور عرضه میگردد .

براي نگهداري محيط زيست بخصوص درساحات كاري وساحه مربوط به پارك صنعتي .

همچنان ايجاد روحيه وطندوستي بين اعضاي اين نهاد غرض بهتر ساختن كيفيت وكميت توليدات وارتباط  بين اعضاي اين نهاد براي پيشرفت ومدرنيزه شدن صنايع ملي وشريك ساختن تجارب بين صنعتكاران زمينه سازي نموده وبه همكاريهاي همه جانبه اصولي وقانوني كه دراينجا تذكر نيافته است بحيث يك نهاد مدافع حقوق صنعتكاران فعاليت مينمايد .

 

 
 
 

پیام رئیس

عبدالجبار صافی

اعضاء و  فعالين جامعه صنعت کاران سکتور خصوصي کشور:

اسلام عليکم و رحمت الله و برکاته؛

از آن جایکه دهه گذشته در افغانستان یک صفحه جدید تاریخی بوده و کشور عزیز ما افغانستان در هر عرصه رشد قابل دید داشته.

ولی متاسفانه صنایع افغانستان به آن منوال که لازم بود رشد نکرده که در این قسمت نقش دولت برازنده تلقی میگردد.

صنایع ملی یکی از زیر بنا های مهم یک کشور به شمار رفته ، بایست که توجه خاص در این قسمت صورت بگیرد، همین صنایع است که رشد اقتصادی به بار می آورد، زمینه وسیع برای اشتغال افزای به بار آورده ، معضله بیکاری را از بین میبرد.

معلومات بیشتر

 

تمویل کننده

Copyright - 2017  AIA (Afghanistan Industrial Association) Host and Designed By www.ncp.af