همکارها

 

 

 
 

تاريخچه مختصر انجمن صنايع افغانستان

انجمن صنايع افغانستان درسال 1381- از طرف يازده نفر از صنعتكاران درپارك صنعتي پلچرخي بنياد گذاشته شد كه به تدريج اكثر فابريكات پارك صنعتي پلچرخي وسپس از ساحات مختلف كابل وولايات افغانستان از جمله ولايت ننگرهار ، هرات ،مزار شريف ، قندهار ،بخصوص عضويت اين نهاد مدافع حقوق صنعتكاران را بدست آورده حمايت وهمكاري خويشرا اعلان نمودند .
براي بارنخست بعد از افتتاح واخذ جواز نمبر يك از وزارت محترم عدليه درهمان وقت در اولين مجمع عمومي انجمن صنايع افغانستان محترم احمد راتب پوپل رئيس شركت توليدي ذوب آهن افغان چين به حيث رئيس ومحترم حاجي عبدالجبار (صافي ) ومحترم حاجي معروف گل (ځدران) به حيث معاونين انجمن صنايع افغانستان انتخاب گرديدند .
بايد ياد آور گرديد كه قبل از سال 1381- هجري شمسي نيز انجمن صنايع در پارك صنعتي پلچرخي فعال بود ولي چون آن زمان فابريكات وشركتهاي توليدي مانند امروز متعدد وزياد نبود بلكه بشكل مختصر وتعداد محدود از فابريكات دراين پارك فعاليت مينمود كه از آن جمله تعداد از فابريكات عضويت آنرا داشتند .
انجمن صنايع افغانستان بعد از سال 1381 دربخش فعاليت هاي اجتماعي مدافع حقوق صنعتكاران فراگير بوده كه حتي از ولايات افغانستان نيز درآن صنعتكاران عضويت داشتند .
انجمن صنايع افغانستان مرام واهداف مشخص را طبق اساسنامه اين نهاد تعقيب مینمايد :

1- دفاع از حقوق صنعتکار انیکه عضویت انجمن راحاصل نموده اند درجریان وضع وتعدیل قوانین .
2- رشد انکشاف ومدر نیزه سازی صنایع ملی وجلوگیری از تور ید امتعه که به داخل کشور تولید میشود .
3- انکشاف ار تباطات داخلی به منظور ر شد صنایع ملی .
4- مطالعات مار کیت های داخلی وپیشنهادات تجارتی .
5- جمع آوری معلومات علمی صنعتی وتجارتی وتوزیع آن بر ای اعضای انجمن صنايع .
6- تاء مین روابط حسنه بامقامات ومر اجع دولتی .
7- تنظیم وتشکیل نمایشگاه ها در داخل کشور .
8- تامین ارتباط بابانکهایداخلی به منظور حفظ دارایی انجمن و اخذ کریدت ها برای اعضای انجمن
9- جلب کمک های مقامات مسئول مراکز تعلیمی تربیتی وپوهنتون های ملی بخاطر تر بیه واکمال پرسونل فنی وانجینران وکارگران ماهر بر ای فابریکات تولیدی وسهم فعال در اشتر اک ورکشاپ های که به منظور بلند بردن سویه مسلکی منسوبین فا بر یکات مذکوراز طر یق مقامات فوق الذکر را ه اندازی میشود
10- تثبیت رشد بودیجه انجمن جهت پیشبرد بهتر امور ان ایجاد روحیه هنر روحیه کار ووطن دوستی در بین منسوبین شرکت های تولید ی به منظور بلند بردن سطح اقتصاد ملی
11- حفظ محیط کار وجلب توجه مقامات وموسسات دولتی وغیر دولتی داخلی به منظور دور نمودن کثافات از محیط کار
انجمن صنایع افغانستان به این باور است که اهداف فوق را با در نظرداشت منافع علیای وطن ورهائی هموطنان از فقر انجام داده وفعالیت خویش را متکی به موازین زیرین تنظیم مینما یـــــــــــــــــــد .

ما ده 12 : هر متشبث تبعه افغانستان سن 18 سالکی را تکمیل نموده و جواز نامه صنعت داشته باشد عضو انجمن شده میتواند.
ماده 13: متشبثین چه با سواد و یا بی سواد باشد و تابعیت افغانستان را داشته باشد عضو انجمن شده میتواند.
ماده 14: متشبثین خارجی که با متشبثین داخلی شرکت مشترک دارد عضو انجمن شده میتواند البته عضویت افتخاری انجمن را با اجازه وزارت عدلیه کسب نموده میتواند و در ان صورت شهرت مکمل تبعه خارجی بایک نقل امر مقام وزارت به ریاست انسجام تقدیم خواهد شد.
ماده 15: هر متشبث که اساسنامه انجمن را بپذیرد و بان عمل نماید عضو انجمن شده میتواند.

حقوق اعضا
ماده 16 . هر عضوانجمن با سایر عضاء حقوق مساوی دارد.
ماده -17 . هر عضو انجمن حق ازادی بیان را دارا میباشد.
ماده 18. هر عضو حق یک رای سیری و آزاد را دارد.
ماده 19. هر عضو میتواند خود را بحیث رئیس و معاون ویا عضوهیئت مدیره وعامل کاندید نماید.

وجایب اعضا
ماده 20: هر عضو در جلسه مجمع عمومی حضور داشته باشد.
ماده 21:دربلند بردن کمیت و کیفیت عالی تولیدات سعی نماید و آنرا بطرف تکنالوجی جدید سوق دهد.
ماده 22: در ارتقای بودجه مالی انجمن به طور دوامدار مساعی بخرج دهند.
ماده 23: در توضیح و تشریح اهداف انجمن سهم فعال داشته باشد.
تمامآ اعضاي انجمن صنايع افغانستان مكلف اند تا درجلساتيكه از طرف هيئت مديره داير ميگردد واشتراك اعضا دران ضروري پنداشته شود حضور به هم رسانند ، بخصوص درمجمع عمومي اين نهاد كه درزمان معين مطابق به اساسنامه داير ميگردد .
هرعضو انجمن صنايع افغانستان مكلف به پرداخت حق العضويت كه از طرف اعضاي اين نهادتعين ومشخص ميگردد مي باشد .
اعضا تلاش به خرچ ميدهد تا با همكاري ومشورت ديگر اعضاي انجمن صنايع افغانستان صنعت خودرا وسعت داده در مدرنيزه شدن ونصب تكنالوژي جديد توليدي فابريكات ، كيفيت بهتر توليدات ، رقابت سالم توليدي ، محيط بهتر كاري براي كارگان وكارمندان ، نگهداشت محيط زيست فعال باشند ، همچنان براي تقويه بنيه مالي انجمن وكمك به مستحقين ونياز مندان همكار باشند واز طريق اين نهاد اقدام نمايند .
عدم رعايت موارد فوق الذكر ( عدم حضور درجلسات ، عدم پرداخت حق العضويت ، رقابتهاي ناسالم كه با عث ضرر به ديگر اعضا گردد وخلاف موارد ديگر پيشبيني شده در اساسنامه اين نهاد باعث ازبين رفتن عضويت دراين نهاد ميگردد .
قابل يادآوري است كه درهشتمين مجمع عمومي انجمن صنايع افغانستان هريك :
1- حاجي سخي احمد (پيمان ) رئيس شركت توليدي پيمان به حيث رئيس .
2- حاجي عبدالجبار (صافي) رئيس شركت توليدي شهرت بحيث معاون انجمن صنايع افغانستان .
3- حاجي عبدالصمد خان (سيدي ) رئيس شركت توليدي شرق سوچ بحيث معاون انجمن صنايع افغانستان .

و 18 هجده تن از اعضاي انجمن صنايع افغانستان در نتيجه آراي آزاد وسري به تاريخ 16/8/1392- انتخاب گرديدند .
انجمن صنايع افغانستان از بدو ايجاد تا اكنون دستآورد هاي زياد داشته ونيز مانند ساير نياز هاي بشري بعضآ باوجود تماس هاي مكرر با ارگانهاي زيربط وياهم درجريان گذاشتن آن با رسانه ها وذريعه صدور مكاتيب به مراجع طور شايد وبايد عملي نگرديده .
هيئت رهبري كنوني انجمن صنايع افغانستان مصم است تا براي بر آورده شدن تمامآ اين خواشته هاي قانوني ؛ مشروع وحقه صنعتكاران به كمك وهمكاري تمام اعضاي اين نهاد جامه عملي بپوشاند .
براي رسيدن به چنين اهداف قانوني وحقه صنعتكاران اتفاق ، اتحاد ، وهم پذيري بين صنعتكاران واعضا ضروري پنداشته ميشود .
هيئت رهبري انجمن صنايع افغانستان درهر موقع وزمان براي بدست آوردن اين مرام صنعتكاران وايجاد زمينه هاي كار ودسترسي هموطنان به كار مناسب وپيشرفت صنايع ملي درخدمت صنعتكاران بوده وهيچ نوع سعي وتلاش دريغ نمي ورزند .
 
 
 
 

پیام رئیس

عبدالجبار صافی

اعضاء و  فعالين جامعه صنعت کاران سکتور خصوصي کشور:

اسلام عليکم و رحمت الله و برکاته؛

از آن جایکه دهه گذشته در افغانستان یک صفحه جدید تاریخی بوده و کشور عزیز ما افغانستان در هر عرصه رشد قابل دید داشته.

ولی متاسفانه صنایع افغانستان به آن منوال که لازم بود رشد نکرده که در این قسمت نقش دولت برازنده تلقی میگردد.

صنایع ملی یکی از زیر بنا های مهم یک کشور به شمار رفته ، بایست که توجه خاص در این قسمت صورت بگیرد، همین صنایع است که رشد اقتصادی به بار می آورد، زمینه وسیع برای اشتغال افزای به بار آورده ، معضله بیکاری را از بین میبرد.

معلومات بیشتر

 

تمویل کننده

Copyright - 2017  AIA (Afghanistan Industrial Association) Host and Designed By www.ncp.af